Akcja charytatywna dla fundacji Arkadia 2024

Więcej…

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2024/2025

Więcej…

Godziny otwarcia biblioteki

Pracownicy biblioteki

 mgr Lucyna Grygier

Poniedziałek 8:00 - 14:30 
Wtorek 8:00 - 14:30 
Środa 8:00 - 14:00 
Czwartek 8:00 - 14:30 
Piątek 8:00 - 12:30 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach


Podstawa Prawna: Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przedmiot Regulaminu
1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:
a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych,
b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
c) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły oraz biblioteki,
d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.

Rozdział II
ZADANIA BIBLIOTEKI DOT. PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
1. Biblioteka gromadzi podręczniki, ćwiczenia i inne materiały biblioteczne.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
a) wypożycza uczniom podręczniki,
b) przekazuje uczniom ćwiczenia bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
3. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

Rozdział III
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN BIBLIOTEKI
1. Podręczniki oraz ćwiczenia przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki.
2. Podręczniki, ćwiczenia i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.
3. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres 3 lat.

Rozdział IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
2. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wydawane są uczniom przez bibliotekę szkolną.
3. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych, rezygnuje z edukacji
w szkole, zobowiązany jest do zwrócenia otrzymanych podręczników.

Rozdział V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI
Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem
1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń obowiązany jest dbać o stan książek.
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw, ewentualnie wymiany okładki.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Przed upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze, itp.).
Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego
1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie, umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
2. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
Zakres odpowiedzialności i zwrot podręcznika
1. Uczeń i jego rodzice /opiekunowie prawni, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
2. Stan uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa bibliotekarz.
3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do odkupienia zniszczonego podręcznika.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Sprawy sporne pomiędzy bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Zespołu.
3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Zespołu.
4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Zespołu.
5. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony do realizacji w roku szkol. 2018/2019 Uchwałą Nr 1/2018-2019 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach z dnia 30 sierpnia 2018r. i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.


OŚWIADCZENIE
Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników oraz ćwiczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki będące własnością biblioteki ZSP w Jankowicach.

Imię i nazwisko ucznia ....................................................................Klasa .................

Jankowice, dnia.............................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ................................................

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com