Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych uczniów oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz placówki, a to powinno być celem działania wszystkich.

CELE GŁÓWNE:

1. Integracja zespołu ze środowiskiem lokalnym.

2. Promowanie osiągnięć zespołu, jego dzieci i nauczycieli.

3. Pozyskiwanie środków finansowych.

4. Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.

5. Włączanie rodziców w życie zespołu.

6. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:

a) chęci poznania świata,

b) umiejętności komunikowania się z innymi,

c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,

d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

SPOSOBY REALIZACJI WSPÓŁPRACY:

Władze lokalne:

-  zapoznanie dzieci z pracą urzędu;

-  złożenie okolicznościowych życzeń pracowników z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy;

-  promocja zespołu na stronach BIP

Policja:

-  kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe;

-  zapraszanie policjantów do placówki – zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta;

-  pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę;

Straż Pożarna:

-  wycieczki do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach;

-  przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki;

-  udział dzieci i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych;

-  spotkania ze strażakami na terenie przedszkola i szkoły lub jednostki;

- prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym;

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna:

-  pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni);

-  przesiewowe badania słuchu;

-  udział w kampaniach profilaktycznych;

-  prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki;

Ośrodek Pomocy Społecznej:

-  finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

-  udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;

-  dofinansowanie do wyjazdów dzieci z rodzin ubogich;

-  wspieranie rodzin potrzebujących pomocy;

Ośrodek Zdrowia w Jankowicach:

-  współpraca nauczycieli, dzieci i rodziców w zakresie dbania o profilaktykę jamy ustnej i czystości;

-  wycieczka do gabinetu stomatologicznego oraz poszczególnych pomieszczeń ośrodka zdrowia;

-  prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej;

Biblioteka Publiczna w Jankowicach:

-  udział uczniów i nauczycieli w konkursach poza przedszkolnych organizowanych przez bibliotekę;

-  udział dzieci w zajęciach bibliotecznych;

-  włączenie znanych ludzi do akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, spotkania z ciekawymi ludźmi;

-  wystawa prac plastycznych dzieci w holu biblioteki;

-  korzystanie z księgozbioru bibliotecznego;

Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie:

- udział wychowanków w konkursach plastycznych;

Placówki oświatowe (szkoły i przedszkola):

-  spektakle teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci;

-  udział w konkursach plastycznych organizowanych przez sąsiednie placówki;

-  adaptacja dzieci 5-letnich do warunków szkolnych;

-  udział wychowanków w wybranych uroczystościach;

Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe:

-  wycieczki do zakładów pracy;

-  odwiedzanie miejsc pracy rodziców;

-  zapraszanie do placówki ludzi prezentujących ciekawe zawody;

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

1. Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.

2. Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu poruszanych tematów: (zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.).

3. Szacunek dla pracy innego człowieka.

4. Poszanowanie godności człowieka.

5. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.

6. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

EWALUACJA:

- zapisy w dokumentacji;

- kronika,

- zdjęcia,

- informacje na stronie internetowej i w gazetkach;

Zaplanowane działania w ramach współpracy z środowiskiem będą realizowane zgodnie z realizowaną tematyką.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com