Możemy mieć nową stołówkę!!!

Drodzy Rodzice i uczniowie!

Możemy wygrać remont naszej stołówki! Potrzebne Wasza pomoc i wpsarcie!

Więcej…

Rekrutacja uzupełniająca

Drodzy Rodzice!
Od 10 do 16 kwietnia trwa rekrutacja uzupełniająca.
Zapraszamy do logowania się na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych uczniów oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz placówki, a to powinno być celem działania wszystkich.

CELE GŁÓWNE:

1. Integracja zespołu ze środowiskiem lokalnym.

2. Promowanie osiągnięć zespołu, jego dzieci i nauczycieli.

3. Pozyskiwanie środków finansowych.

4. Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.

5. Włączanie rodziców w życie zespołu.

6. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:

a) chęci poznania świata,

b) umiejętności komunikowania się z innymi,

c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,

d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

SPOSOBY REALIZACJI WSPÓŁPRACY:

Władze lokalne:

-  zapoznanie dzieci z pracą urzędu;

-  złożenie okolicznościowych życzeń pracowników z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy;

-  promocja zespołu na stronach BIP

Policja:

-  kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe;

-  zapraszanie policjantów do placówki – zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta;

-  pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę;

Straż Pożarna:

-  wycieczki do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach;

-  przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki;

-  udział dzieci i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych;

-  spotkania ze strażakami na terenie przedszkola i szkoły lub jednostki;

- prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym;

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna:

-  pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni);

-  przesiewowe badania słuchu;

-  udział w kampaniach profilaktycznych;

-  prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki;

Ośrodek Pomocy Społecznej:

-  finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

-  udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;

-  dofinansowanie do wyjazdów dzieci z rodzin ubogich;

-  wspieranie rodzin potrzebujących pomocy;

Ośrodek Zdrowia w Jankowicach:

-  współpraca nauczycieli, dzieci i rodziców w zakresie dbania o profilaktykę jamy ustnej i czystości;

-  wycieczka do gabinetu stomatologicznego oraz poszczególnych pomieszczeń ośrodka zdrowia;

-  prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej;

Biblioteka Publiczna w Jankowicach:

-  udział uczniów i nauczycieli w konkursach poza przedszkolnych organizowanych przez bibliotekę;

-  udział dzieci w zajęciach bibliotecznych;

-  włączenie znanych ludzi do akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, spotkania z ciekawymi ludźmi;

-  wystawa prac plastycznych dzieci w holu biblioteki;

-  korzystanie z księgozbioru bibliotecznego;

Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie:

- udział wychowanków w konkursach plastycznych;

Placówki oświatowe (szkoły i przedszkola):

-  spektakle teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci;

-  udział w konkursach plastycznych organizowanych przez sąsiednie placówki;

-  adaptacja dzieci 5-letnich do warunków szkolnych;

-  udział wychowanków w wybranych uroczystościach;

Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe:

-  wycieczki do zakładów pracy;

-  odwiedzanie miejsc pracy rodziców;

-  zapraszanie do placówki ludzi prezentujących ciekawe zawody;

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

1. Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.

2. Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu poruszanych tematów: (zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.).

3. Szacunek dla pracy innego człowieka.

4. Poszanowanie godności człowieka.

5. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.

6. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

EWALUACJA:

- zapisy w dokumentacji;

- kronika,

- zdjęcia,

- informacje na stronie internetowej i w gazetkach;

Zaplanowane działania w ramach współpracy z środowiskiem będą realizowane zgodnie z realizowaną tematyką.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com