Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 Zadania

Formy realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

Planowanie rozwoju placówki

 • zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań,

 • kwestionariusz współpracy z rodzicami,

 • przedstawienie założeń programu rozwoju zespołu szkolno-przedszkolnego

na lata 2017–2018,

 • zapoznanie ze statutem,

 • procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu, szkole,

 • bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i szkoły oraz zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

 • zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców w miejscach do tego przeznaczonych,

 

wrzesień, dyrektor, nauczyciele

Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielkami a rodzicami

 • zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

 • wykaz programów wychowania przedszkolnego/ szkolnego oraz programów wspierających zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018,

 • praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,

 • dzień informacji dla rodziców (wg potrzeb, w wyznaczonym terminie),

 • organizacja zajęć otwartych, warsztatów (organizowane w grupach wiekowych), informowanie i zapraszanie rodziców w ciągu całego roku szkolnego,

 • pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości, kiermaszów świątecznych

 • włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

 • informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci pięcioletnich i sześcioletnich),

 • prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

 • włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy, przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, kserowanie, okresowe wzbogacanie kącika przyrody, zabaw dzieci w różne akcesoria)

cały rok szkolny, nauczyciele

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

 • omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia z psychologiem), przekazanie informacji rodzicom,

 • informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,

 • wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci (organizowanych wg potrzeb rodziców, nauczycieli),

 • wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej, stały kontakt nauczycieli ze specjalistami (wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielom, rodzicom)

cały rok szkolny, nauczyciele, nauczyciele specjaliści (logopeda, pedagog)

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com