Możemy mieć nową stołówkę!!!

Drodzy Rodzice i uczniowie!

Możemy wygrać remont naszej stołówki! Potrzebne Wasza pomoc i wpsarcie!

Więcej…

Rekrutacja uzupełniająca

Drodzy Rodzice!
Od 10 do 16 kwietnia trwa rekrutacja uzupełniająca.
Zapraszamy do logowania się na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 Zadania

Formy realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

Planowanie rozwoju placówki

 • zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań,

 • kwestionariusz współpracy z rodzicami,

 • przedstawienie założeń programu rozwoju zespołu szkolno-przedszkolnego

na lata 2017–2018,

 • zapoznanie ze statutem,

 • procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu, szkole,

 • bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i szkoły oraz zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

 • zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców w miejscach do tego przeznaczonych,

 

wrzesień, dyrektor, nauczyciele

Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielkami a rodzicami

 • zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

 • wykaz programów wychowania przedszkolnego/ szkolnego oraz programów wspierających zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018,

 • praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,

 • dzień informacji dla rodziców (wg potrzeb, w wyznaczonym terminie),

 • organizacja zajęć otwartych, warsztatów (organizowane w grupach wiekowych), informowanie i zapraszanie rodziców w ciągu całego roku szkolnego,

 • pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości, kiermaszów świątecznych

 • włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

 • informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci pięcioletnich i sześcioletnich),

 • prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

 • włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy, przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, kserowanie, okresowe wzbogacanie kącika przyrody, zabaw dzieci w różne akcesoria)

cały rok szkolny, nauczyciele

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

 • omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia z psychologiem), przekazanie informacji rodzicom,

 • informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,

 • wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci (organizowanych wg potrzeb rodziców, nauczycieli),

 • wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej, stały kontakt nauczycieli ze specjalistami (wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielom, rodzicom)

cały rok szkolny, nauczyciele, nauczyciele specjaliści (logopeda, pedagog)

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com