Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

Witamy Państwa na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 19 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach.
Zapraszamy do poświęcenia kilku chwil by poznać nasze przedszkole, ludzi, którzy je tworzą oraz możliwości jakie dajemy naszym dzieciom.

PRZEDSZKOLE:
Przedszkole zapewnia fachową opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji każdego dziecka. Umożliwiamy harmonijny rozwój aktywności poznawczej we wszystkich dziedzinach rozwoju. Stwarzamy warunki rozwoju predyspozycji twórczych: plastycznych, muzycznych i teatralnych, rozwijając w ten sposób dziecięce zdolności i zamiłowania. Stwarzamy także dzieciom możliwość odniesienia sukcesu na drodze do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

NASZE DZIECI:
Biorą udział w różnorodnych imprezach, konkursach i festiwalach organizowanych przez nasze przedszkole, lokalne władze i inne instytucje lokalne i samorządowe, promując w ten sposób nasze przedszkole w środowisku.

ZAPEWNIAMY:

 • bezpieczną, przyjazną atmosferę,
 • łagodny start dziecka w przedszkolu wspomagany programem adaptacyjnym,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • stosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi,
 • wszechstronne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • opiekę psychologa, pedagoga i logopedy,
 • wczesną diagnozę i pomoc terapeutyczną,
 • rytmikę i taniec,
 • naukę języka angielskiego,
 • religię.


ORGANIZUJEMY:

 • wycieczki do środowisk przyrodniczych i społecznych (jesień, wiosna);
 • ceremoniały przedszkolne (pasowanie na przedszkolaka, pożegnanie grupy najstarszej);
 • dni otwarte i adaptacyjne;
 • kultywowanie tradycji i obrzędów (Andrzejki, Barbórka, Mikołaj, poranki i wieczory wigilijne, Tłusty Czwartek, Walentynki, pierwszy dzień wiosny, )
 • zabawę karnawałową;
 • uroczystości środowiskowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka)
 • spotkania artystyczne z zaproszonymi gośćmi (plastyczne, muzyczne, teatralne);
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.


ZAPRASZAMY do przedszkola, które realizuje nowoczesny i szczególnie przyjazny dzieciom program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Kocham przedszkole”.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
informuje na bieżąco o postępach dziecka,
uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań w przedszkolu
W środowisku nieograniczonym wyłącznie do rówieśników następuje szybsza adaptacja i integracja dzieci nowoprzyjętych,
Jest możliwy pobyt rodzeństwa w jednej grupie,
Naturalne jest zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi bogatszych doświadczeń,
Dzieci szybciej dostrzegają i rozumieją zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia,
Bogatszy jest rozwój duchowy dzieci, przekładający się na prace plastyczne i różne formy wyrażania siebie.


PRAWA DZIECKA
Wyciąg ze statutu dotyczący praw dziecka.
§15p.2
Dzieci w przedszkolu mają prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwości i podmiotowego traktowania.
 • Poszanowania jego godności osobistej, poszanowania własności.
 • Opieki i ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat.
 • Akceptacji jego osoby.

 

NASZE PRZEDSZKOLE REALIZUJE PROGRAM WYCHOWAWCZY, KTÓRY RESPEKTUJE PRAWA DZIECKA:

 • Prawo do rozwoju intelektualnego i fizycznego (zdobywanie wiedzy i różnych umiejętności, doskonalenie myślenia oraz rozumienie siebie i świata – realizacja podstawy programowej),
 • Prawo do życia bez przemocy i poniżenia,
 • Prawo do poszanowania godności osobistej dziecka,
 • Prawo do tożsamości,
 • Prawo do akceptacji dziecka takim, jakim jest,
 • Prawo do szczególnej opieki i troski,
 • Prawo do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje dziecko,
 • Prawo do intymności i prywatności,
 • Prawo do nauki i religii,
 • Prawo do własnego tempa rozwoju, indywidualnych oddziaływań wychowawczych, rozwoju zainteresowań i uzdolnień,
 • Prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • Prawo do spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
 • Prawo do nabierania doświadczeń przez działanie, badanie i eksperymentowanie,
 • Prawo do doświadczania konsekwencji swojego zachowania ( organizowanego względami bezpieczeństwa).
 • Prawo do swobodnego regulowania własnych potrzeb i form aktywności,
 • Prawo do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych: religii, rytmice, języku angielskim.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com