INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor ZSP w Jankowicach informuje, że podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla klas I – VIII kupuje szkoła z dotacji podręcznikowej. Podręczniki zostaną wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej, a zeszyty ćwiczeń przekazane we wrześniu 2019r. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia uczniów jedynie w podręczniki i zeszyty ćwiczeń do przedmiotu religia.

Wykaz podręczników z religii

Więcej…

DNI OTWARTE

Dyrektor ZSP w Jankowicach serdecznie zaprasza Rodziców i Przedszkolaków na DNI OTWARTE, które odbędą się w dniach 27 oraz 28 sierpnia 2019r. w godz. 10.30 - 11.45 w budynku przedszkola.

KONCEPCJA PRACY

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH

 

CZĘŚĆ A: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

CZĘŚĆ B: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19

 

na lata 2016-2021

Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga – skrzydła.” H. Carter

Koncepcja pracy przedszkola w Jankowicach wyraża się i wypływa z misji naszej placówki.

Misja:

Inspirujemy i pomagamy dzieciom, które odważnie marzą o rzeczach małych i wielkich, śmiało poszukują ścieżek poznawania świata i drugiego człowieka poprzez przeżywanie, rozumienie

i tworzenie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r., poz. 357).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015r., poz. 1270).

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014r., poz. 803)

 4. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418)

 5. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

 6. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach.

 7. Program wychowawczy.

 8. Program profilaktyki.

 

CZĘŚĆ A: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

Kim są nasi uczniowie? Naszymi uczniami są dzieci z Jankowic i najbliższej okolicy szkoły. Pochodzące z rodzin wielopokoleniowo związanych z naszą miejscowością oraz takich, dla których Jankowice są nowym miejscem zamieszkania. Są to uczniowie pragnący zdobywać rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Co nas wyróżnia? Nasza szkoła stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju. Uwzględnia potrzeby uczniów odpowiednio organizując proces dydaktyczno-wychowawczy i zapewniając im wielogodzinna opiekę i różnorodne zajęcia w świetlicy szkolnej.

Umożliwiając uczniom prezentowanie umiejętności i wykazanie się zdobytą wiedzą organizujemy:

- koncerty muzyczne,

- Jasełka,

- zawody pływackie,

- konkursy (recytatorski, przyrodniczy, ortograficzny, plastyczne),

- imprezy i uroczystości prezentujące umiejętności i możliwości naszych uczniów,
a zarazem będące formą współpracy ze środowiskiem lokalnym,

- spotkania z artystami (muzykami, aktorami) wprowadzające uczniów w świat sztuki. Ważne miejsce w naszej szkole zajmuje edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Bierzemy udział w akcjach promujących ochronę środowiska i przyrody, zdrowy styl życia i profilaktykę. Pomaga nam to budować prawidłowe postawy społeczne naszych uczniów.

W kolejnych latach pracy planujemy realizować następującą tematykę:

  • 2015/2016 – „Książka naszym przyjacielem” – edukacja czytelnicza, promowanie czytelnictwa i obcowania z literaturą, rozwijanie nawyków czytelniczych,

  • 2016/2017 – „W zdrowym ciele zdrowy duch” – promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,

  • 2017/2018 – „Śląsk – moja mała Ojczyzna” – poznawanie dziedzictwa kulturowego najbliższego środowiska i regionu, rozwijanie zainteresowań historią, tradycjami
   i kulturą Górnego Śląska,

  • 2018/2019 – „Jestem świadomym mieszkańcem Ziemi” – podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych,

  • 2019/2020 – „W świecie muzyki” – kształtowanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie zainteresowań muzyką, rozwijanie muzykalności.

Jak upowszechniamy naszą koncepcję pracy? Wykonanie naszych planów wymaga wyjścia poza szkołę i rozpowszechnienie tych idei.

Czynimy to poprzez:

- redagowanie gazetki dla uczniów i rodziców,

- prowadzenie strony internetowej,

- współpracę z lokalnymi mediami i instytucjami,

- organizację szeregu imprez i uroczystości dla środowiska lokalnego, między innymi Jasełka Bożonarodzeniowe, Wiosenny Koncert Muzyczny,

- udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach międzyszkolnych,

- organizowanie galerii twórczości artystycznej naszych uczniów,

- zaangażowanie rodziców naszych uczniów w życie szkoły.

Jakimi zasobami ludzkimi dysponujemy? Realizacja naszych zamierzeń wymaga dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej. W roku szkolnym 2015/2016 w szkole zatrudnionych jest 32 nauczycieli: w klasach I – III – 9, w klasach IV – VI – 18, pozostali pracują: świetlica – 2, pedagog – 1, logopeda – 1, tyflopedagog – 1. Nauczyciele posiadają następujące stopnie awansu zawodowego: nauczyciel stażysta – 1, nauczyciel kontraktowy – 7, nauczyciel mianowany – 5, nauczyciel dyplomowany – 19. Pięciu nauczycieli odbywa staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Nauczyciele dbają o podniesienie swojego statusu zawodowego i podejmują staże na kolejne stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają też inne dodatkowe kwalifikacje: bibliotekarz – 3, oligofrenopedagogika – 6, terapia pedagogiczna – 5, wychowanie do życia w rodzinie – 1, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 2, gimnastyka korekcyjna – 2, informatyka – 1, sztuka – 2, tyflopedagogika – 1, logopedia – 1.

Jak się rozwijamy? Realizacja zamierzeń przy wykorzystaniu naszych nauczycielskich zasobów odbywa się w 15 oddziałach szkolnych, zlokalizowanych
w budynku szkoły. Uczniowie uczą się w 8 salach lekcyjnych. W szkole znajdują się szatnie dla uczniów klas I i II oraz szafki dla każdego ucznia klas III – VI. Szkoła posiada bogate zaplecze sportowe: sala gimnastyczna, basen, boisko oraz plac zabaw. W szkole znajdują się bardzo dobrze wyposażone pracownie (komputerowa i językowa), a także 4 sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi. Wszystkie sale zajęć są zaopatrzone we wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne umożliwiające wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego. W niedługim czasie budynek naszej szkoły wzbogaci się o 6 dodatkowych sal lekcyjnych, świetlicę, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Ponadto zostanie wyremontowany dach na najstarszej części budynku. Istotnym atutem szkoły będzie winda, zlokalizowana w nowej części, jak również wielofunkcyjne boisko szkolne, które powstanie nieopodal szkoły. Znajdzie się tam boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko do piłki siatkowej, bieżnia do biegów sprinterskich i skoków w dal o nawierzchni poliuretanowej. Przewidziano również montaż kilku urządzeń siłowni zewnętrznej.
W ramach inwestycji wymienione zostanie ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytami.

W najbliższych latach powstanie na terenie szkoły kuchnia z zapleczem oraz stołówka.

Z myślą o dalszym rozwoju placówki chcemy wzbogacać naszą bazę i zakładamy, że w następujących latach zakupimy:

- 2015/2016 - meble, gazetki do nowej części szkoły, nowe pozycje książkowe

do biblioteki

- 2016/2017 - tablice interaktywne do nowej części szkoły

- 2017/2018 - mapy, plansze demonstracyjne i in. pomoce dydaktyczne

- 2018/2019 - sprzęt sportowy

- 2019/2020 - sprzęt nagłaśniający, instrumenty perkusyjne na zajęcia.

Co dajemy wychowankom? Działamy po to, aby nasi uczniowie byli aktywni: posiadali zainteresowania i rozwijali je, godnie reprezentowali szkołę, byli twórcami
i odbiorcami sztuki i kultury, wykazywali się samodzielnością. Naszym celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, stosowania wiedzy w praktyce i mądrego korzystania z różnych źródeł informacji. Staramy się stworzyć naszym wychowankom bezpieczne warunki pracy i wypoczynku. Ogromne znaczenie ma dla nas również wpływ naszych działań na wzbogacenie wizerunku Jankowic. Doświadczamy osobistego rozwoju poprzez szereg szkoleń i warsztatów, a także uczestnictwo w życiu naszej szkoły.

Pragnąc zrealizować założone przez nas cele, jesteśmy świadomi, że nie dokonamy tego sami. Swoimi działaniami i pomysłami chcemy zaszczepić nauczycieli, uczniów, rodziców i wspólnie doprowadzić szkołę do sukcesu.

Bardzo dużo zależy od kadry nauczycielskiej. Jesteśmy świadomi tego, jak bardzo wizerunek szkoły zależy od nas samych. Dlatego też nieustannie rozwijamy się indywidualnie oraz uczestniczymy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, dokonujemy refleksji i samooceny, nieustannie poddajemy swoją wiedzę renowacji dzięki różnym lekturom, wykazujemy gotowość uczenia się nowych umiejętności po to, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom. Mamy świadomość, że jesteśmy kreatorami własnej drogi rozwoju.

Nasza wizja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej dziecku, aktywnej w działaniu, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców.

Uważamy, że pragnieniem każdego nauczyciela i rodzica jest stworzenie takiej szkoły, do której wszyscy mają zaufanie, i która cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym. Bez stworzenia wspólnoty zadaniowej uczniów, rodziców i pracowników szkoły trudno mówić
o wysokiej jakości pracy i dobrej edukacji. Tylko taka szkoła nie boi się przyszłości.

Wraz z całą społecznością szkolną pragniemy, by szkoła wyróżniała się w środowisku, aby każdy uczeń, rodzic i pracownik mógł powiedzieć „moja szkoła - to dobra szkoła”. Staramy się o to, by nasza placówka była efektywnie zarządzana i skutecznie realizowała powyższą koncepcję. Żeby była organizacją uczącą się i zarządzającą wiedzą.

Pragniemy wspólnie z uczniami i ich rodzicami kontynuować podjęte już działania, rozszerzać je i wzbogacać, by każde dziecko w naszej szkole „odniosło sukces na miarę jego możliwości.”

Opracowały:

Agnieszka Maciejok

Jolanta Pietras

Katarzyna Prządka

 

CZĘŚĆ B: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19

Kim są nasi wychowankowie? Naszymi wychowankami są dzieci z Jankowic i najbliższej okolicy przedszkola. Pochodzące z rodzin wielopokoleniowo związanych z naszą miejscowością oraz takich, dla których Jankowice są nowym miejscem zamieszkania. Dzieci z pierwotną potrzebą poznawania otaczającego świata. Chcielibyśmy stworzyć więcej miejsc dla naszych dzieci.

Co nas wyróżnia? Cechą charakterystyczną koncepcji pracy naszego przedszkola jest tworzenie przestrzeni, w której dziecko znajduje odwagę do przekraczania własnych granic i poznawania swoich możliwości. We wszystkich działaniach edukacyjnych i wychowawczych naszego przedszkola obecny jest teatr. Organizujemy:

  • Gminne Teatraliów dla dzieci w wieku przedszkolnym

  • Konkursy recytatorskie

  • Występy różnych twórców prezentujących szeroki wachlarz form teatralnych i wprowadzających przedszkolaki w świat zawodowego aktorstwa.

  • Wyjazdy do teatrów i innych placówek prezentujących wybrane formy teatralne

  • Szereg imprez i uroczystości prezentujących umiejętności i możliwości naszych przedszkolaków a zarazem będących formą współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Ważne miejsce w naszym przedszkolu zajmuje edukacja społeczno-emocjonalna i przyrodnicza. Bierzemy udział w akcjach promujących ochronę środowiska i przyrody, co pomaga nam budować prawidłowe postawy społeczne naszych wychowanków.

W związku z tym zakładamy organizację pracy na kolejne lata wg następującego planu:

  • 2015/2016 – „Tropami przyrody” – edukacja przyrodnicza, kształtowanie potrzeby i nawyku ochrony środowiska, budowanie szacunku do zwierząt i roślin

  • 2016/2017 – „Kraina emocji” – kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych

  • 2017/2018 – „Wszystkie dzieci nasze są” – edukacja oparta na różnorodności kultur całego świata

  • 2018/2019 – „Mali literaci” – wychowanie i edukacja w oparciu o literaturę światową, kształtowanie potrzeby i umiejętności obcowania z książką

  • 2019/2020 – „Tanecznym krokiem” – wychowanie przedszkolne z tańcem, śpiewem i muzyką

Jak upowszechniamy naszą koncepcję pracy? Wykonanie naszych planów wymaga wyjścia poza własne przedszkole i rozpowszechnienie tych idei. Czynimy to na następującej drodze:

- redagujemy gazetki dla rodziców

- prowadzimy stronę internetową i umieszczamy na niej cykliczne listy do rodziców

- współpracujemy z lokalnymi mediami i instytucjami

  • organizujemy szereg imprez i uroczystości dla środowiska lokalnego, między innymi Piknik Rodzinny, Jasełka Bożonarodzeniowe

  • cyklicznie zamieszczamy reportaże i artykuły o naszym przedszkolu w mediach publicznych

  • organizujemy galerię twórczości artystycznej naszych wychowanków

Jakimi zasobami ludzkimi dysponujemy? Realizacja naszych zamierzeń wymaga dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej. W naszym przedszkolu pracuje 9 nauczycieli: 3 dyplomowanych, 3 mianowanych i 3 kontraktowych. Nauczyciele dbają o podniesienie swojego statusu zawodowego i podejmują staże na kolejne stopnie awansu zawodowego.

W naszym gronie pedagogicznym mamy nauczycieli posiadających następujące kwalifikacje:

  • wychowanie przedszkolne

  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

  • terapia pedagogiczna

  • logopedia

  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  • psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

  • resocjalizacja

  • zarządzanie oświatą

  • organizacja letniego wypoczynku dla dzieci przedszkolnych

Jak się rozwijamy? Realizacja zamierzeń przy wykorzystaniu naszych nauczycielskich zasobów odbywa się w 6 oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych w budynku przedszkola i szkoły. Oddziały posiadają wygodne szatnie dla dzieci, duży hol, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia administracyjne. Dwie sale w budynku przedszkola posiadają własne łazienki, a dwie sale grup najmłodszych mają jedno wspólne zaplecze sanitarne. Posiadamy bogato wyposażony ogród przedszkolny, zagospodarowany urządzeniami z atestami jakości. Dla dzieci starszych dysponujemy boiskiem i placem zabaw wyposażonym w urządzenia umożliwiające intensywny rozwój fizyczny. Sale zajęć są bogato zaopatrzone we wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne umożliwiające wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

Chcemy rozwijać naszą bazę i zakładamy, że w następujących latach zakupimy:

  • 2015/2016 sprzęt nagłaśniający

  • 2016/2017 tła sceniczne na cztery pory roku

  • 2017/2018 zestawy kukiełek, marionetek i pacynek teatralnych oraz kostiumów scenicznych

  • 2018/2019 kurtynę sceniczną

  • 2019/2020 sprzęt oświetleniowy

Co dajemy wychowankom? Celem realizacji koncepcji pracy jest nasz wychowanek, który wykazuje się twórczością i kreatywnością, otwarty na potrzeby innych, empatyczny i wrażliwy na świat i drugiego człowieka. Pragniemy aby umiał rozpoznawać, nazywać, okazywać uczucia i emocje oraz radzić sobie z nimi w różnych sytuacjach. Ogromne znaczenie ma dla nas również wpływ naszych działań na wzbogacenie wizerunku Jankowic. Doświadczamy osobistego rozwoju poprzez szereg szkoleń i warsztatów, a także uczestnictwo w życiu naszego przedszkola.

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju wychowanków, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności, która pozwoli dzieciom uzyskać wiedzę o swoich możliwościach i nauczy akceptowania samego siebie i innych. Dzięki wprowadzeniu w życie przedszkolaków teatru i wszelkich form teatralnych dzieci doświadczają przeżyć bohaterów, co przynosi wymierne korzyści w umiejętności radzenia sobie z codziennymi sytuacjami.

Nasze przedszkole jest otwarte i przyjazne dla dzieci i rodziców.

Pragniemy przyczynić się do wychowania człowieka, który stawia czoła codzienności, potrafi poszukiwać rozwiązań, a także z życzliwością dla ludzi i zwierząt korzysta z tego co daje mu otoczenie, natura, świat. Człowieka, który okazuje swoje uczucia i potrafi radzić sobie z nimi. Człowieka, który świadomy swoich możliwości wykorzystuje je w życiu i dzieli się nimi z innymi, a także stale poszukuje nowych możliwości swojego rozwoju.

Wierzymy, że rodzice, którzy z pewnością podzielają nasze marzenia docenią znaczenie, które w rozwoju „naszych wspólnych” dzieci ma sztuka i wychowanie przez sztukę.

Chcemy doskonalić możliwości zawodowe aby w pełni skutecznie móc realizować postawione sobie cele. Dzięki tak barwnej formie jaką jest teatr, każdy nauczyciel dostaje szansę na rozwój swojej osobowości i doskonalenie warsztatu pracy. Teatr z pewnością daje ogromne możliwości przeżycia zupełnie nowych emocji, które bawią i uczą, a także powodują zadumę i przemyślenia. Dowodem tego jest widziana podczas zajęć buzia przedszkolaka, zatrwożona bezmyślnością bohatera...

Jak mówił Tove Jansson „Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, ja­kimi mog­l­by być, ja­kimi pragnęli­by być choć nie mają na to od­wa­gi, i ja­kimi są”.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy naszego przedszkola zawarte są w programach:

 • Programie wychowawczym

 • Programie profilaktycznym

 • Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 • Rocznym planie pracy

które stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola nr 19 w Jankowicach i są z nią spójne.

Koncepcja pracy jest analizowana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.

Opracowały:

Agnieszka Bogusz, Grażyna Gryksa

Ilona Poznachowska, Katarzyna Skrobol

Teresa Szromczyk, Monika Waleczek,

Joanna Maślorz, KatarzynaBiela

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com